Duck hunt

không cần bất cứ phần mềm nào! S40 cũng làm được!Đầu tin cc bạn mở trang http://multime.org nếu chưa kí khoản thì click vào dòng resign để đăng ký!sau khi đăng ký hệ thống sẽ tự đăng nhập! việc của bạn bây giờ upload java cần ghép!
8G0.8850476 35151 1[1]

B1 bấm vào My Midlet
LT0.8850556 35151 1[1]
B2 chọn upload midlet(up từ máy)Hoặc chọn Add link để upload từ internet!
- đối với cc dng symbian S60 có thể upload trực tiếp file!
- Đối với S40 cc bạn phải upload bằng cách add link!(nhớ link phải có dạng .Jar hoặc .jad!rồi dán vào 2 thẻ jar hoặc jad trong web như hình sau

sau khi chọn xong nhấn add Tương tự bạn có thể up nhiều app vào my midlet của mình! sau khi up xong click vào My Project để bắt đầu ghép!Cần tạo 1 thư mục:
CS0.8850616 35151 1[1]
chọn New Project! sau khi tạo thì vào thư mục đã Chọn có ứng dụng vừa upload để ghép với nhau!Xem hình:

add thêm ứng dụng!permission lthiết lập bạn chọn option!build ghép, ok!-Trong thẻ permission ccc option như read/wire, internet access...các bạn đánh vào 2đầu tin v1cuối! chdnh sai thì sẽ không dùng được, máy sẽ báo ứng dụng sai!Chọn xong thiết lập nhấn"Build"để hon tất!nếu nbo: Project has been successfuly built thì có nghĩa thành công! báo erorr thì chắc bạn đã up 1 số ứng dụng không hợp lệ!
:148
:149
:150
:157 :158 :159